Witamy w naszym sklepie internetowym dla klientów detalicznych.
 
Partnerów biznesowych zapraszamy na stronę  www.b2b.emos.pl
Wszystkie informacje o firmie EMOS znajdują się na www.emos.eu
 
Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO – INFORMACJE PODSTAWOWE

EMOS PL Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym ruchu tych danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych albo również RODO.
EMOS PL Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych, które przetwarza przede wszystkim dla potrzeb wprowadzenia tych najwyższych i najostrzejszych standardów w zakresie ochrony i postępowania z danymi osobowymi i zobowiązuje się udostępniać te informacje podstawowe i korzystać z nich tylko w ramach działania spółki, w swoich sprawach wewnętrznych oraz na zewnątrz spółki, przede wszystkim w kontaktach ze swoimi klientami, partnerami handlowymi i osobami trzecimi.
 

ADRES KONTAKTOWY ADMINISTRATORA
EMOS PL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała, Gałczyńskiego 6
telefon: +48 33 816 13 48, faks: +48 816 92 40, e-mail: sterba@emos.pl
 
OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
„My, spółka EMOS PL Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Białej, Gałczyńskiego 6, kod pocztowy 43-300, REGON 072886341, KRS 0000185949, jako administrator, zarządzamy i jednocześnie przetwarzamy Państwa dane osobowe. “
 

POJĘCIA PODSTAWOWE - OBJAŚNIENIA

POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI (PRZETWARZANIE)
jakakolwiek operacja albo zespół czynności wykonywanych z danymi osobowymi albo plikami danych osobowych, które są wykonywane za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, takich jak: gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturowanie, organizowanie, przechowywanie, wprowadzanie zmian albo uzupełnień, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie przez transmisję, rozszerzanie albo przekazywanie w inny sposób, sortowanie lub kombinowanie, blokowanie, kasowanie i likwidowanie. Obejmuje to również ręczne przetwarzanie danych osobowych w strukturowanych katalogach.
 
DANE OSOBOWE (DANE)
są wszystkimi informacjami o identyfikowanej albo identyfikowalnej osobie fizycznej (dalej tylko „podmiot danych“); identyfikowalną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, szczególnie z użyciem odsyłacza do określonego identyfikatora, na przykład nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokacyjnych, identyfikatora sieciowego albo do jednego lub więcej elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej albo społecznej cechy tej osoby fizycznej.
 
ADMINISTRATOR DANYCH (SPÓŁKA)
jest osobą fizyczną albo prawną, organem administracji publicznej, agencją albo innym podmiotem, który sam albo wspólnie z innymi ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki tego przetwarzania są ustalone prawem Unii albo kraju członkowskiego, to prawo to może ustalić określonego administratora albo specjalne kryteria do jego ustalenia.
 
PODMIOT DANYCH
jest jakąkolwiek osobą fizyczną, z której danymi osobowymi wykonuje się określone operacje.
 
PRZETWARZAJĄCY DANE
jest jakąkolwiek osobą fizyczną albo prawną, organem administracji publicznej, agencją albo jakimkolwiek innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe dla administratora danych (przetwarzanie danych za pośrednictwem kooperanta).
 

JAKICH ZASAD PRZESTRZEGAMY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. przetwarzamy zgodnie z ustawą i zawsze otwarcie – transparentnie
 2. stosujemy do konkretnego celu
 3. przetwarzamy dokładne dane osobowe i tylko w niezbędnym zakresie
 4. ograniczamy przekazywanie do niezbędnie koniecznego poziomu
 5. chronimy i zabezpieczamy

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy te dane osobowe, które nam udostępnicie i do których mamy właściwy tytuł prawny.
 
WNIOSKI, OFERTY CENOWE I FORMULARZE INTERNETOWE

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Miejsce zamieszkania

 
NEWSLETTER

 • E-mail

 
ZAMÓWIENIA

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Miejsce zamieszkania
 • Adres do korespondencji

 
Wyżej wymienione dane służą do komunikacji z Państwem, do wysyłania ofert cenowych albo do doręczania zamówionego towaru.
 

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY AUTOMATYCZNIE

Przy Państwa wizytach na naszych stronach internetowych mamy możliwość uzyskania i gromadzenia pewnych informacji takich, jak na przykład adres IP, data i czas dostępu do strony, dane Państwa przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i ustawień Państwa języka. Jeżeli wchodzą Państwo na nasze strony internetowe z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, to mamy również możliwość przetwarzania informacji o Państwa urządzeniu mobilnym. Informacje o Państwa działaniach w Internecie są jednak anonimizowane ze względu na konieczność zachowania Państwa maksymalnej prywatności tak, że nawet my sami nie jesteśmy w stanie przypisać ich do konkretnego użytkownika, tj. do konkretnej osoby. Do takiego analitycznego wykorzystywania stosujemy Google analytics spółki Google Inc. Z tych informacji korzystamy tylko w celu ulepszenia funkcjonalności i przejrzystości naszych stron.
 
COOKIES
Cookies służą kilku celom. Na stronach naszego sklepu internetowego (https://b2b.emos.pl) korzystamy z następujących cookies:

 • Zapisujemy dane niezbędne do logowania
 • Zapisujemy dane Państwa wyborów – klasyfikowanie produktów, filtrowanie produktów, wypełnione formularze (aby nie trzeba było ponownie wypełniać tych formularzy)

 
Jeżeli Państwo chcą, to cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki i włączyć funkcję anonimowego przeglądania. Potem dane nie będą zapisywane, ale niektóre funkcje nie będą u Państwa działać poprawnie.
 

DLACZEGO GROMADZIMY I PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy z następujących powodów i dla poniższych celów:

 • Przetwarzanie i doręczanie zamówienia
 • Opracowanie oferty cenowej
 • Oferowanie usług – Państwa dane osobowe przekazujemy również stronom trzecim (na przykład spółce przewozowej)
 • Poprawa jakości naszych usług
 • Ocena naszych usług i produktów
 • Korzystanie z praw i zgłaszanie roszczeń prawnych oraz kontrola ze strony organów administracji publicznej

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

W następujących przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim:

 • Doręczanie towaru
 • Informacje handlowe – w przypadku rozsyłania informacji handlowych (newsletter) korzystamy z usług kooperantów. Kooperant ma obowiązek dochowania tajemnicy i Państwa danych nie może wykorzystać do żadnych innych celów. Ma obowiązek zachowania takich samych zasad postępowania, jak te, którymi my się kierujemy.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PANSTWA DANE OSOBOWE?

 • W czasie trwania stosunku umownego
 • Dane osobowe, co do których była udzielona zgoda, do 60 miesięcy albo do odwołania zgody
 • Dane osobowe do przesyłania newslettera do 60 miesięcy albo do odwołania zgody. Do odwołania zgody można skorzystać z odsyłacza w przesłanej informacji handlowej albo wysłać e-mail na adres: sterba@emos.pl
 • Przez czas, który narzuca nam ustawa albo przepisy prawne. (Na przykład dla dokumentów podatkowych ten czas wynosi minimum 10 lat)

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

W naszej spółce Państwa dane osobowe są zabezpieczone zarówno po stronie technicznej, jak i organizacyjnej. Nasze zabezpieczenia są systematycznie aktualizowane i udoskonalane.
 

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo uzupełniania i zmieniania danych osobowych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo kasowania danych osobowych
 • Prawo ograniczenia przetwarzania
 • Prawo odmowy przetwarzania
 • Prawo do wyjaśnień i składania skarg
 • Prawo przeniesienia danych

 
PRAWO UZUPEŁNIANIA I ZMIENIANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy przypuszczają Państwo, że dane, które przetwarzamy, są błędne albo niepełne, mogą Państwo je zmienić, ewentualnie uzupełnić.
 
DOSTĘP
Na podstawie Państwa wniosku prześlemy przegląd Państwa danych osobowych i następujące informacje:

 • Dla jakich celów przetwarzamy Państwa dane
 • Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych
 • Czas, przez który Państwa dane będą przechowywane
 • Czy mogą Państwo wnioskować o ich poprawienie albo skasowanie, ograniczenie przetwarzania albo złożyć sprzeciw
 • Dane o źródłach danych osobowych

 
KASOWANIE
Mogą Państwo wymagać od nas skasowania swoich danych (nie dotyczy to danych w dokumentach, które zgodnie z przepisami musimy przechowywać albo tych, które służą do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów prawnych), kopii rezerwowych naszego systemu i kopii rezerwowych naszych dostawców technologii informatycznych.
Mają Państwo prawo skasowania danych w następujących przypadkach:

 • Nie są już one potrzebne dla celów, dla których została nam udzielona zgoda
 • Odwołali Państwo swoją zgodę i nie ma już żadnego prawnego uzasadnienia do ich przechowywania
 • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Obowiązek ich skasowania nakłada przepis wykonawczy
 • Chodzi o dane osobowe osoby, która nie ukończyła jeszcze 16 lat

 
WNIESIENIE SPRZECIWU
Niektóre Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
W przypadku istnienia konkretnych powodów mogą Państwo złożyć sprzeciw.
 
OGRANICZENIE PRZETWARZANIA
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

 • Państwa dane osobowe są sprzeczne lub błędne
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy bezprawnie
 • Nie potrzebujemy tych danych osobowych do przetwarzania
 • Został zgłoszony sprzeciw

 
PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przenoszenie danych osobowych jest prawem podmiotu danych, którego podstawą jest możliwość uzyskania danych osobowych w określonych warunkach, które go dotyczą i które udostępnił spółce, w strukturowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie i który ma prawo przekazać te dane innej spółce – administratorowi.
 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PYTAŃ I NIEJASNOŚCI

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytanie albo przypuszczają, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, to mogą się Państwo zwrócić do naszej spółki na adres
e-mailowy: sterba@emos.pl albo mogą się Państwo skontaktować z właściwym Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Te Warunki ochrony danych osobowych łącznie z udziałem w nich są wiążące i skuteczne
od 25.05.2018 dla wszystkich stron internetowych spółki EMOS PL Sp. z o.o.

 

Strona używa ciasteczek. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę. Więcej