Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj zniżki 12 zł na pierwszy zakup
Strona główna Regulamin sklepu Emos

Regulamin sklepu internetowego Emos

REGULAMNIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMOS PL SPÓŁKA Z O.O.

 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami a Sprzedawcą, w tym obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

 

§ 1

Definicje pojęć

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego EMOS PL spółka z o.o. („Regulamin”) jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć EMOS PL spółka z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185949, posiadająca numer NIP 2060000022 oraz REGON 07288634100000, kapitał zakładowy 50 000,00-zł, w całości wpłacony, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej biuro@emos.pl oraz numerem telefonu (48) 33/ 816-92-42;

Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.emos.pl;

Towar – należy przez to rozumieć będący w ofercie Sprzedawcy sprzęt oświetleniowy, elektryczny elektroinstalacyjny;

Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

Konsument – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów i Usług przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zawarte w Sklepie mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.

3. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności.

 

§ 3

Składanie i przyjmowanie zamówień

 

1. Klient składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie;

b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu; a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu.

 2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.

4. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Towar jest niedostępny na rynku, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, z poziomu konta, jeśli jest zalogowany lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy sklep@emos.pl.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

1. Realizacja zamówień na wszystkie Towary następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zawarcia umowy.

2. Do powyższych terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji.

4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym towarze lub usłudze.

 

§ 5

Zasady dostarczania zamówień

 

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klient zaznaczył w elektronicznym formularzu zamówienia pozycję:

a) “Kurier” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia

zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski);

b) “Paczkomaty InPost” – dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost;

c) “Pocztex Kurier 48” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora;

3. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat, Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż 14 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

 

§ 6

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług

 

1. Cena aktualna w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

  1.  Cena określona w ust. 1 nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przez Sprzedawcę przy podsumowaniu Zamówienia.

 

 

§ 7

Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów

 

1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność przy odbiorze – Klient płaci, odbierając zamówiony Towar;

b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

c) przedpłata – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;

d) płatność przelewem – dostępna dla Stałych Klientów, o ile nie mają oni zaległości w regulowaniu należności wobec Sprzedawcy – wówczas wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzeżenie wymóg dokonania przedpłaty.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

 

§ 8

Miejsce i sposób składania reklamacji

 

1. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:

a) w przypadku wad dostarczonych Towarów – emailem: sklep@emos.pl  lub listownie na adres: EMOS PL sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała;

b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia – emailem: sklep@emos.pl;

c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT – emailem:sklep@emos.pl;

2. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, oczekiwania co do sposobu załatwienia reklamacji a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy a Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 9

Przepisy dotyczące Konsumentów

 

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 287), zwanej dalej „ustawą”.

W tym miejscu należy wyjaśnić następujące kwestie:

– gdy Sklep organizuje promocyjną sprzedaż wiązaną, w ramach której Sprzedawca sprzedaje Konsumentowi – ze względu na łączną wartość jego zamówienia – Towary lub Usługi po cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Konsument może odstąpić od umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów lub Usług objętych daną umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów lub Usług oferowanych po cenie promocyjnej lub w gratisie;

– gdy Sprzedawca udziela Konsumentowi – ze względu na wartość zamówienia równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części umowy – wartość zamówienia do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów lub Usług, których odstąpienie nie dotyczy;

- gdy Konsument chce zrezygnować z Towarów lub Usług zakupionych po cenie standardowej w ramach promocyjnej sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność Towarów lub Usług zakupionych po cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument powinien w terminie 14 dni zobowiązać się do nabycia pozostałych Towarów lub Usług po cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres e-mail: sklep@emos.pl lub adres pocztowy EMOS PL sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała.  Do biegu terminu oraz warunków jego zachowania, (częściowego) zwrotu wzajemnych świadczeń oraz rozliczeń, a także odpowiedzialności postanowienia ust. 2-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:

a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail:

sklep@emos.pl lub adres pocztowy EMOS PL sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 powołanej w ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umowy:

a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@emos.pl lub pisemnie na adres EMOS PL sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „reklamacja”.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

15. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.

17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice www.katowice.wiih.gov.pl. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedury rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: Instytucje Konsumenckie”/” Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.   

 

§ 10

Postanowienie końcowe

 

  1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
  2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem  www.emos.pl polityka prywatności.
  3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają właściwe sądy powszechne w Polsce.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym EMOS PL sp. z o.o.. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem.
  7. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 

§ 11

Wejście w życie Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.3.2021i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.  

 

     

Tutaj możesz pobrać nasz regulamin sklepu (plik PDF).